Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Isikuandmete puutumatuse avaldus

1. Sissejuhatus ja kontaktandmed

1.1 Selles isikuandmete puutumatuse avalduses selgitab Bonava, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, kui (i) registreerute uudiskirjade saajaks, (ii) väljendate huvi meie projekti vastu ja registreerute selle ning teiste projektide kohta info saamiseks, (iii) sõlmite meiega lepingu, (iv) külastate meie veebilehte ja (v) loote MyBonava konto, (iv) osalete müügikohtumisel (kohapeal ja veebikeskkonnas) ning (vii) kui me loome või kavatseme luua ärisuhted teie või äriühinguga, mida te otseselt või kaudselt omate või kontrollite. 

1.2 Meie jaoks on oluline, et te oleksite kindel, et käsitleme teie isikuandmeid hoolikalt. Seetõttu oleme rakendanud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. Soovitame teil võtta aeg, et hoolikalt lugeda seda isikuandmete puutumatuse avaldust.

1.3 Bonava AB (publ) on andmete vastutav töötleja ja vastutab seeläbi teie isikuandmete töötlemise eest meie poolt või meie nimel. Kui teil on töötlemisega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust: Bonava Eesti OÜ, Toompuiestee 35, Tallinn, telefon +3726274855, e-post klienditeenindus@bonava.ee.

2. Milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme?

2.1 Isikuandmeteks on kogu teave, mida võib siduda teie kui üksikisikuga. Me töötleme teie kohta erinevaid isikuandmeid sõltuvalt sellest, milline suhe teil on meiega, nagu allpool kirjeldatud. Kui te avaldate meile kellegi teise isikuandmeid, näiteks teie pereliikmete kohta, olete vastutav selle eest, et nendeni jõuab selle dokumendi teave.

2.2 Kui registreerute meie uudiskirjade saajaks, töötleme teie e-posti aadressi.

2.3 Kui väljendate huvi meie müügis olevate korterite või üürikorterite pakkumise vastu, töötleme teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. On ka vaba tekstiväli, kuhu saate sõnumi jätta; sellist sõnumit töödeldakse samuti. Lisaks võime töödelda täiendavat isiklikku teavet, mille olete meile vabatahtlikult andnud, näiteks millist tüüpi kodu või üürikorterit te otsite, kui palju olete nõus maksma, eelistatav sissekolimiskuupäev ja teie praegune postiindeks.

2.4 Kui olete meilt korteri ostnud või üürinud, või olete korteri ostmise või üürimise protsessis, töötleme (lisaks ülaltoodud teabele) teie isikukoodi, teavet teie valitud elukoha kohta ja taotleme ka krediidiaruannet. Kui teil on vaja spetsiaalseid kohandusi, näiteks puude tõttu, töödeldakse ka seda teavet.

2.5 Kui külastate meie veebilehte, töötleme andmeid teie tegevuse kohta meie veebilehel, näiteks teie sirvimisajalugu ja otsingupäringud, teie seadme ID-d või muid unikaalseid tunnuseid, seadme ja tarkvara omadusi (nt teie lehevaatamiste statistika, suunamiste URL-id, IP-aadress (mis võib meile öelda teie üldise asukoha) ja teavet meie reklaami kättesaadavuse ja edastamise kohta. Samuti saame teavet küpsiste kaudu, mida selgitame meie küpsiste teabes.

2.6 Kui lood MyBonava konto, töötleme teie nime ja e-posti aadressi. Lisaks töötleme teie telefoni numbrit, teie huvisid meie pakkumiste kohta ning teie poolt süsteemi sisestatud garantiijuhtumeid, kui olete otsustanud neid esitada ning ajahetkedel, kui olete suhelnud MyBonava konto kaudu. Kui otsustate luua konto läbi kolmanda osapoole platvormi nagu Facebook või Google, same teie nime ja e-posti aadressi nendelt platvormidelt.

2.7 Lisaks ülaltoodule võime töödelda teie avaldatud andmeid seoses meie müügiesindajate või klienditeenindusega suhtlemisega, sellised andmed võivad sisaldada teavet teie eelistuste, perekondliku seisu, klienditeenindusküsitluste vastuste või võimalike kaebuste kohta. Samuti võime avalikest registritest leida teie kohta täiendavat teavet, näiteks aadressiteavet.

2.8 Kui te otseselt või kaudselt omate või kontrollite äriühingut, kellel on meiega ärisuhted või kes kavatseb meiega luua ärisuhted või kes on muul viisil seotud sellise ärisuhtega, siis me töötleme teavet selle kohta, kas te olete kantud sanktsioonide registritesse, sealhulgas teavet selle kohta, miks te olete kantud sanktsioonide registrisse (kui see on asjakohane). See võib juhtuda näiteks siis, kui me täidame oma kohustusi järgida rahvusvahelisi sanktsioone. Me võime neid andmeid koguda kolmandatelt isikutelt.

3. Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?

3.1 Kasutame eespool loetletud teavet alltoodud eesmärkidel:

• teile uudiskirjade ja muude turundusmaterjalide saatmine e-posti ja tekstisõnumite kaudu (saate alati loobuda sellisest turundusest igas e-postis/sõnumis oleva lingi kaudu);
• teie jaoks asjakohase teabe saatmine ja kuvamine (vastavalt teie poolt meile edastatud andmetele) projekti kohta, mille vastu olete näidanud huvi ja muude projektide kohta e-posti, tekstisõnumi ja telefoni kaudu;
• teie jaoks asjakohase teabe saatmine ja kuvamine vastavalt küpsistega kogutud teabele tingimusel, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega e-posti, tekstisõnumi ja telefoni kaudu (siit leiate küpsiste ja nende kustutamise kohta lisateavet);
• küpsistega kogutud teabe kasutamine jälgimaks, kuidas suhtlete meie veebilehega, et anda teile asjakohast teavet. Jälgimine muutub võimalikuks alles pärast seda, kui olete meile oma e-posti aadressi või muu otseselt tuvastatava teabe andnud (palun vaadake lisateavet selle kohta ja kuidas vältida jälgimist meie küpsiste teabes);
• teile kliendipäevade, sündmuste jms kutsete saatmine seoses projektidega, mille kohta olete meile öelnud, et olete neist huvitatud, või projektidega, mis on sarnased neile, mille vastu olete huvi väljendanud;
• ostu- ja üürilepingute ettevalmistamine, haldamine ja sõlmimine, sh teie krediidivõimelisuse hindamine krediidiaruande alusel;
• meie kliendisuhete haldamine, nt seoses konkreetse projektiga või meie klienditeeninduse kaudu teiega suhtlemine, maksete haldamine jne;
• turundusmaterjalide ja teabe saatmine meie teenuste ja toodete kohta vastavalt teie poolt väljendatud huvile meie objektide vastu, teie sisekujunduslikele eelistustele ja sooritatud tehingutele;
• turu-ja kliendianalüüside, turu-uuringute läbiviimine ja statistika koostamine;
• Minu Bonava teenuse osutamine, mille kaudu võite salvestada huvipakkuvaid piirkondi ja objekte ning hallata teavitusi ja garantiijuhtumeid;
• meie seaduslike kohustuste täitmine, meie äriühingu kaitsmine mis tahes juriidiliste nõuete korral;
• reaalajas tagasiside andmine meie rakenduste toimimise kohta tagamaks, et teil ei esine nendega probleeme ning vältimaks pettusi ja säilitamaks meie veebiteenuste turvalisus; ja
• tagamaks, et Bonava ei loo ärisuhteid äriühingute ega üksikisikutega, kes on kantud sanktsioonide nimekirja.

4. Millal teie isikuandmed kustutatakse?

4.1 Me hoiame teie andmeid niikaua, kui see on eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks vajalik, seejärel kustutatakse andmed vastavalt meie kustutamise korrale. See tähendab, et teatud andmeid hoitakse pikema aja jooksul kui muid andmed.

4.2 Kui näiteks sõlmite meiega lepingu, hoitakse lepingut ja kirjavahetust klienditeenindusega (nt nõuet või muud sarnast) garantiiaja jooksul, et saaksime täita oma kohustusi, mis on lepingus sätestatud. Vajadusel võib andmete säilitamist ka pikendada, et kaitsta meie äriühingut nõude korral.

4.3 Küpsised aeguvad kindlaksmääratud ajavahemikus, nagu täpsustatakse meie küpsiste teabes, mis on siin saadaval.

5. Millise õigusliku alusega töötleme teie isikuandmeid?

5.1 Enamik meie töötlemistoimingutest viiakse läbi selleks, et pakkuda teie poolt soovitud teenust (nagu näiteks MyBonava konto teenus) või täita ostu- või üürilepingut.

5.2 Teatud töötlemine põhineb siiski nõusolekul, nt kui me saadame turundusmaterjale ja teavet meie teenuste ja toodete kohta ja/või teeme turu- ja kliendianalüüse, turu-uuringuid ja statistikat.

5.3 Muud töötlemistoimingud põhinevad nn huvide tasakaalustamisel, mis tähendab, et meil on õigustatud huvi andmete töötlemiseks (nt et optimeerida meie müügi-, üüri- ja turundustegevust, vältida pettusi, viia läbi turu-uuringuid, parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja teha statistilist analüüsi) ja me teeme seda viisil, mis ei häiri teie privaatsust.

5.4 Andmete töötlemine selleks, et kontrollida, et meil ei ole ärisuhteid üksikisikute või äriühingutega, kes on kantud sanktsioonide nimekirja, on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6. Kellele me avaldame teie isikuandmeid?

6.1 Seoses käesolevas isikuandmete puutumatuse avalduses kirjeldatud andmetöötlustoimingutega avaldatakse teie andmeid teistele Bonavasse kuuluvatele äriühingutele (nt turunduseesmärkidel või meie teenuste ja kampaaniate arendamiseks) ja välistele äriühingutele, kes pakuvad meile teenuseid (nt IT-teenused, klienditeeninduse funktsioonid, maaklerid, müügiesindajad, turundusfirmad). Samuti avaldame teie andmeid ametiasutustele, kui see tuleneb juriidilisest nõudest või haldusotsustest.

6.2 Äriühingutel, kellele me andmeid avaldame, on lubatud teie andmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja tagame teie isikuandmete turvalisuse kõrge taseme lepingutega. Kui peame teie andmeid edastama välistele äriühingutele väljaspool ELi/EMPd, siis tagame, et on võetud asjakohased turvameetmed, nagu näiteks EL komisjoni lepingu tüüptingimuste lisamine andmete edastamise kohta (mis on saadaval EL komisjoni veebilehel) meie lepingutesse osapooltega, kellel on juurdepääs isikuandmetele.

7. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega meie poolt

7.1 Vastavalt kohaldatavale andmekaitse seadusandlusele on teil teie isikuandmete töötlemisel meie poolt järgmised õigused:
• juurdepääsuõigus, st õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, ja õigus saada töödeldavate isikuandmete koopia
• parandamisõigus, st õigus parandada ebaõigeid andmeid
• kustutamisõigus, st õigus kustutada teie isikuandmeid
• õigus töötlemist piirata, st õigus taotleda meie töötlemistoimingute piiramist, näiteks kui vaidlustate meie poolt töödeldavate isikuandmete täpsuse
• andmete ülekandmise õigus, st õigus nõuda teie isikuandmete edastamist meie poolt teisele äriühingule
• õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemist meie poolt
• õigus tühistada oma nõusolek, kuid tühistamine ei mõjuta teie nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et meie töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatava andmekaitse seadusandlusega

7.2 Mõned ülaltoodud õigused kehtivad ainult teatud olukordades. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Värbamine


1. Sissejuhatus ja kontaktandmed
1.1 Selles isikuandmete puutumatuse avalduses selgitab Bonava, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, kui kandideerite Bonava pakutavale töökohale. Meie jaoks on oluline, et te oleksite kindel, et käsitleme teie isikuandmeid hoolikalt. Seetõttu oleme rakendanud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. Soovitame teil võtta aeg, et hoolikalt lugeda seda isikuandmete puutumatuse avaldust.
1.2 Bonava Eesti OÜ on andmete vastutav töötleja ja vastutab seeläbi teie isikuandmete töötlemise eest meie poolt või meie nimel. Kui teil on andmete töötlemisega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust: Bonava Eesti OÜ, Toompuiestee 35, Tallinn, tel: +3726274855, e-post: work@bonava.ee.

2. Milliseid isikuandmeid me teie koha töötleme?
2.1 Isikuandmeteks on kogu teave, mida võib siduda teie kui üksikisikuga. Töötleme andmeid, mida esitate, kui saadate meile oma kandideerimisavalduse, need andmed hõlmavad:
• teie nimi ja kontaktandmed
• teie CV ja kandideerimisavaldus, sh lisatud dokumendid
• info, mida saime seoses tööintervjuude, proovitööde või teie poolt antud soovitajatega
• krediidiraport ja karistusregister

3. Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?
3.1 Kasutame eespool loetletud teavet alltoodud eesmärkidel:
• teie avalduse ülevaatamine, nii konkreetse ametikoha puhul, millele olete kandideerinud kui ka seoses teiste ametikohtadega, mida peame teile sobilikuks, võttes aluseks teie poolt esitatud infot
• teiega ühendust võtmine regulaarseks kontaktinfo uuendamiseks, et saaksime teid teavitada tööpakkumistest, mis võiksid teile huvi pakkuda
• otsuste vastuvõtmine meie värbamisprotsessi raames
• meie seaduslike kohustuste täitmine, meie äriühingu kaitsmine mis tahes juriidiliste nõuete korral

4. Millal teie isikuandmed kustutatakse?
4.1 Kui te saate kandideerimise tulemusel Bonava töötajaks, siis kõik isikuandmed (väljaarvatud andmed, mis on töösuhteks vajalikud) kustutatakse. Kui teile ei pakuta konkreetset ametikohta, millele kandideerisite, siis säilitame värbamisprotsessi lõpust 6 kuu jooksul teie avalduses olevaid andmeid teiste Bonava ametikohtadele värbamiseks. Lisaks säilitame teie isikuandmeid täiendavalt 24 kuud, juhuks kui peaksime neid vajama juriidiliste nõuete korral. Kui olete andnud nõusoleku oma kandideerimisandmete töötlemiseks ka muude ametikohtade jaoks, kustutame teie andmed pärast teie nõusolekus märgitud aja möödumist.
4.2 Kui te ei kandideeri konkreetsele ametikohale, siis säilitatakse teie esitatud andmeid kaks aastat andmete esitamise hetkest.


5. Millise õigusliku alusega töötleme teie isikuandmeid?
Töötleme andmeid tasakaalustatud huvide alusel. See tähendab, et meil on värbamisega seoses õigustatud huvi töödelda teie andmeid (nii ametikoha puhul, kuhu kandideerisite kui ka teiste ametikohtade puhul) ning teeme seda viisil, mis ei rikuks teie privaatsust.
5.2 Kui peaksime töötlema andmeid viisil, mis vajab teie nõusolekut, näiteks paludes teilt karistusregistri väljavõtet, siis küsime konkreetse andmetöötlustegevusega seoses teilt selleks nõusoleku.

6. Kellele me avaldame teie isikuandmed? 
6.1 Teie isikuandmeid võidakse värbamise eesmärgil jagada Bonava grupi siseselt ja ka väliselt (nt Bonavale teenuseid osutavad osapooled nagu värbajad, jne). Samuti anname teie andmed ametivõimudele kui see tuleneb juriidilisest nõudest või haldusotsusest.
6.2 Kui edastame teie andmeid välistele ettevõtetele väljapool EL/Euroopa Majanduspiirkonda, siis kindlustame, et kasutusele on võetud vajalikud turvameetmed, näiteks lisades isikuandmetele ligipääsu saavate osapooltega sõlmitavatesse lepingutesse Euroopa Komisjoni isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimused (mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehel).

7. Teie õigused seoses töötlemisega meie poolt
7.1 Vastavalt kohaldatavale andmekaitse seadusandlusele on teil teie isikuandmete töötlemisel meie poolt järgmised õigused:
• juurdepääsuõigus, st õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, ja õigus saada töödeldavate isikuandmete koopia
• parandamisõigus, st õigus parandada ebaõigeid andmeid
• kustutamisõigus, st õigus kustutada teie isikuandmeid
• õigus töötlemist piirata, st õigus taotleda meie töötlemistoimingute piiramist, näiteks kui vaidlustate meie poolt töödeldavate isikuandmete täpsuse
• andmete ülekandmise õigus, st õigus nõuda teie isikuandmete edastamist meie poolt teisele äriühingule
• õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemist meie poolt
• õigus tühistada oma nõusolek, kuid tühistamine ei mõjuta teie nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et meie töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatava andmekaitse seadusandlusega
7.2 Mõned ülaltoodud õigused kehtivad ainult teatud olukordades. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Küpsiste teave

1. Küpsiste kasutamine

1.1 Küpsise määratlus ja rakendusala
Küpsis on väike tekstifail, mida see veebileht salvestab teie seadmesse interneti-ühenduse kaudu. Näiteks kasutatakse küpsist, et eristada kasutajaid üksteisest ja parandada seeläbi veebilehe külastaja kasutajakogemust. Mõned meie kasutatavad küpsised kustutatakse pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Mõned jäävad teie seadmesse ja lasevad meil teie brauserit ära tunda (alalised küpsised). Kuidas me kasutame oma küpsiseid sellel veebilehel, on kirjeldatud allolevas tabelis. Selles infos viitavad küpsised ka teistele tehnikatele, mille tulemuseks on andmete salvestamine või laadimine teie seadmest. Soovime teid teavitada kasutatavatest tehnoloogiatüüpidest ja nende eesmärgist.


Hädavajalikud küpsised: Need küpsised on meie veebilehe või teenuste pakkumiseks hädavajalikud. Näiteks kasutatakse neid küpsiseid kasutajate autentimiseks ja tuvastamiseks, kui nad pääsevad meie veebilehtede eraalade juurde. Seda tüüpi küpsiste kustutamine või blokeerimine toob kaasa teenuse rikke.

Analüütilised küpsised: Need küpsised võimaldavad meil pidada arvet külastuste ja veebiliikluse allikate kohta, et saaksime seeläbi mõõta ja parandada oma saidi toimivust. Need aitavad meil mõista, millised lehed on kõige populaarsemad ja millised kõige vähem populaarsed, ning näha, kuidas külastajad saidil ringi liiguvad. Nende küpsiste kogutud teave on koondatud ja seetõttu anonüümne. Kui te ei luba neid küpsiseid, siis me ei tea, millal olete meie veebilehte külastanud.

Funktsionaalsed küpsised: Need küpsised võimaldavad veebisaidil pakkuda täiustatud funktsionaalsust ja isikupärastamist. Need võivad olla määratud meie või meie poolt lehtedele lisatud kolmandatest osapooltest teenusepakkujate poolt. Kui te ei luba neid küpsiseid, ei pruugi mõned või kõik need teenused korralikult töötada.

Reklaamiküpsised: Need küpsised on sellele veebilehele paigutatud kolmandate osapoolte poolt. Küpsised salvestavad teavet teie külastuse kohta sellel veebilehel ja teistel välistel, mitte Bonava veebilehtedel, nagu teie poolt külastatud lehed või teie vastused reklaamidele ja e-kirjadele. Meie ja kolmandad osapooled, kes küpsiseid seadistavad, kasutavad seda teavet, et pakkuda teile asjakohasemat reklaami. Seda tüüpi reklaamiteavet nimetatakse huvipõhiseks reklaamiks. Meil ei ole juurdepääsu ja me ei saa kontrollida, kuidas kolmandad osapooled seadistavad neid küpsiseid või isikuandmeid ja teavet, mida nad võivad koguda. Seetõttu peate kontrollima selliste kolmandate osapoolte veebilehti, et saada lisateavet nende küpsiste haldamise kohta. Oleme lisanud viited kolmandate osapoolte reklaamiseadetele allpool olevasse tabelisse.

1.2 Teie nõusolekust küpsiste kasutamiseks
Saate hallata oma nõusolekut küpsiste kasutamise kohta meie veebilehtedel klikates lingile "Küpsiste seaded" käesoleva lehe allosas.
Saate seadistada oma nõusolekut, valides küpsiste blokeerimise ja/või kustutamise. Lisateavet küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta leiate 2. jaotises. Meie veebilehel kasutatud küpsised ja nende rakendusala on kirjeldatud allolevas tabelis.

1.3 Küpsised, mida kasutatakse sellel veebilehel

bonava.ee

Hädavajalik küpsis 

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: 30 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame küpsiseid teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaite ja olete varem meile oma e-posti aadressi edastanud. See võimaldab kuvada kinnisvara ja naabruseid, mille vastu olete varem huvi üles näidanud, ilma et peaksite endale kasutajakonto tegema.
Küpsis salvestatakse, kui täidate meie veebisaidil oleva kontaktvormi või klõpsate lingile e-kirjas, mille olete meilt saanud ja mis suunab teid meie veebisaitidele.
Teile tagatakse kergesti ligipääsetav viis selle funktsiooni blokeerimiseks, kui leiate, et funktsioon ei ole teile abiks.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 nädalat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame küpsiseid teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaite ja olete varem meile oma e-posti aadressi edastanud. See võimaldab kuvada kinnisvara ja naabruseid, mille vastu olete varem huvi üles näidanud, ilma et peaksite endale kasutajakonto tegema.
Küpsis salvestatakse, kui täidate meie veebisaidil oleva kontaktvormi või klõpsate lingile e-kirjas, mille olete meilt saanud ja mis suunab teid meie veebisaitidele.
Teile tagatakse kergesti ligipääsetav viis selle funktsiooni blokeerimiseks, kui leiate, et funktsioon ei ole teile abiks.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame neid esimese osalise küpsiseid sisselogimise funktsionaalsuse haldamiseks.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Üldotstarbeline platvormi seansiküpsis, mida kasutavad Episerverit kasutavad saidid.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame neid esimese osalise küpsiseid sisselogimise funktsionaalsuse haldamiseks.

Küpsise liik: Sessiooniküpsis
Säilitamise aeg: sessioonid
Domeeninimi: bonava.ee
Teabe avaldamine kolmandatele isikutele: ainult Bonava
Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid sisselogimisfunktsioonide haldamiseks.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, sisselogimise funktsionaalsuse haldamiseks.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Üldotstarbeline seansiküpsis, mis sisaldab külastaja külastatava veebi väljalaskeversiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et jätta meelde, millist versiooni või meie terviklikkut käsitlevat teavet oleme teile kuvanud.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame seda esimese osalise küpsist selleks, et lisada teie jaoks oma saidile juhuslikult funktsioone või versioone, et testida nende toimivust.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Me kasutame seda esimese osalise küpsist selleks, et lisada teie jaoks oma saidile juhuslikult funktsioone või versioone, et testida nende toimivust.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: Seanss

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Üldotstarbeline platvormi seansiküpsis. Kasutatakse anaonüümse kasutaja seansi toetamiseks serveril.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Selle küpsise seadistab küpsiste nõuetele vastavuse lahendus OneTrustilt. See salvestab teavet saidi kasutatavate küpsiste kategooriate kohta ja selle kohta, kas külastajad on andnud või tühistanud nõusoleku iga kategooria kasutamiseks. See võimaldab saidi omanikel ennetada eri kategooriate küpsiste seadistamist kasutajate brauseris, kui nõusolekut ei ole antud. Küpsise eluiga on tavaliselt üks aasta, nii et saidile naasvate külastajate eelistused on mälus alles. Küpsis ei sisalda teavet, mis võimaldaks saidi külastaja isikut tuvastada.

Hädavajalik küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad OneTrusti küpsiste nõuetele vastavuse lahenduse teatavaid versioone. See seadistatakse pärast seda, kui külastajad on näinud küpsiseid käsitlevat teadet ja mõnikord alles siis, kui nad teate aktiivselt sulgevad. See võimaldab veebisaidil sõnumit kasutajale kuvada mitte rohkem kui üks kord. Küpsise kasutusiga on üks aasta ja see ei sisalda isiklikke andmeid.

Analüütika

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebisaitidel kasutatakse korporatsiooni Google, Inc. pakutavat veebianalüütika teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab esimese osalise küpsiseid, et tuvastada brausereid ja koguda teavet brauserite käitumise kohta meie veebisaitidel. Loodud teabe abil ei ole võimalik teid kui isikut tuvastada ja seda kasutatakse selleks, et parandada veebisaidi funktsioone ning meie veebisaitidega seotud tajumist ja kogemist. Kui nõustute reklaamiküpsiste salvestamisega, siis Google Analytics kasutab käitumisalaste andmete kogumiseks ka Google Analyticsi reklaamifunktsioone (Google Analytics Advertising Features) eesmärgiga pakkuda Google’i Adsi platvormil huvipõhist reklaami. Google Analyticsi reklaamifunktsioonide haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks külastage Google’i reklaamisätete (Ads Settings) jaotist.

Analüütika

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 24 tundi

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebisaitidel kasutatakse korporatsiooni Google, Inc. pakutavat veebianalüütika teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab esimese osalise küpsiseid, et tuvastada brausereid ja koguda teavet brauserite käitumise kohta meie veebisaitidel. Loodud teabe abil ei ole võimalik teid kui isikut tuvastada ja seda kasutatakse selleks, et parandada veebisaidi funktsioone ning meie veebisaitidega seotud tajumist ja kogemist. Kui nõustute reklaamiküpsiste salvestamisega, siis Google Analytics kasutab käitumisalaste andmete kogumiseks ka Google Analyticsi reklaamifunktsioone (Google Analytics Advertising Features) eesmärgiga pakkuda Google’i Adsi platvormil huvipõhist reklaami. Google Analyticsi reklaamifunktsioonide haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks külastage Google’i reklaamisätete (Ads Settings) jaotist.

Analüütika

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 10 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebisaitidel kasutatakse korporatsiooni Google, Inc. pakutavat veebianalüütika teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab esimese osalise küpsiseid, et tuvastada brausereid ja koguda teavet brauserite käitumise kohta meie veebisaitidel. Loodud teabe abil ei ole võimalik teid kui isikut tuvastada ja seda kasutatakse selleks, et parandada veebisaidi funktsioone ning meie veebisaitidega seotud tajumist ja kogemist. Kui nõustute reklaamiküpsiste salvestamisega, siis Google Analytics kasutab käitumisalaste andmete kogumiseks ka Google Analyticsi reklaamifunktsioone (Google Analytics Advertising Features) eesmärgiga pakkuda Google’i Adsi platvormil huvipõhist reklaami. Google Analyticsi reklaamifunktsioonide haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks külastage Google’i reklaamisätete (Ads Settings) jaotist.

Reklaam

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

Reklaam

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: .facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: .facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 nädal

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 päev

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .doubleclick.net

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 nädalat

Domeeninimi: doubleclick.net

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 10 kuud

Domeeninimi: .bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Reklaamküpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

Funktsionaalne küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

Funktsionaalne küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

Funktsionaalne küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

Funktsionaalne küpsis

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

Küpsise liik: alaline küpsis
Säilitamisaeg: 2 aastat
Domeeninimi:bonava.ee
Teabe avaldamine kolmandatele isikutele: Flowbox


Seda küpsist kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, määrates kliendi identifikaatoriks juhuslikult loodud numbri. See sisaldub igas Flowboxi voos ja seda kasutatakse külastajate, seansside ja ostuandmete arvutamiseks analüüsiaruannete jaoks.

Vältimatu küpsis

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

Vältimatu küpsis

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

1.4 Isikuandmete töötlemine

Mõned meie küpsised koguvad isikuandmeid, nt Eloqua, nagu on mainitud ülaltoodud tabelis. Kui nõustute küpsiste kasutamisega ja kasutate meie teenuseid/veebilehte, ilma et oleksite tuvastatud Bonava kliendina (kuna olete registreerunud uudiskirja saajaks või väljendanud huvi meie projektide vastu), ei saa Eloqua kogutud andmeid seostada teie kui üksikisikuga. Sellisel juhul kasutatakse küpsiste kogutud andmeid ainult statistilistel eesmärkidel ja meie veebilehe täiustamiseks ning meil pole võimalik teid tuvastada nende andmete kaudu.
Kuid kui olete nõustunud küpsiste kasutamisega meie veebilehel ja registreerute meie uudiskirjade saajaks või väljendate huvi meie projektide vastu, saame me küpsistega kogutud teabe seostada teie kui üksikisikuga (st jälgida teie suhtlemist meie veebilehega). See võimaldab meil anda teile teavet asjakohaste projektide kohta ja kohandada oma turundusmaterjale. Sellist turundust võib teieni jõuda meie veebilehel või kolmandate osapoolte veebilehtedel. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja teie õigusi puudutava teabe kohta viitame meie isikuandmete puutumatuse avaldusele, mis on saadaval siin.
Kui te ei soovi, et me teie interaktsioone jälgime, peate meie küpsised blokeerima, nagu on kirjeldatud jaotistes 1.2 ja 2. 

2. Küpsiste blokeerimine ja kustutamine


Võite keelata küpsiste kasutamise veebibrauseri seadetes, nii et see automaatselt keeldub küpsiste salvestamisest või teavitab teid iga kord, kui veebileht taotleb küpsise salvestamist. Võite ka kustutada varem salvestatud küpsised veebibrauseri seadetes. Konkreetne toiming selle tegemiseks varieerub erinevates brauserites ning lisateavet võib leida vastava brauseri juhendist või enamiku brauseritega kaasas olevast abifunktsioonist. Lisateavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta oma veebibrauserist leiate järgmiselt veebilehelt: www.aboutcookies.org.
Pidage meeles, et küpsiste blokeerimisega ei pruugi te saada täielikku juurdepääsu kõigile meie veebi lehtedele ja funktsioonidele. See võib mõjutada ka teie kasutajakogemust.

3. Kolmandate osapoolte paigutatud küpsised

 

Sellele veebilehele paigaldavad küpsiseid kolmandad osapooled. Meil ei ole neile juurdepääsu ja me ei saa kontrollida neid küpsiseid ega isikuandmeid, samuti teavet, mida need võivad koguda. Kuigi me püüame hoida kolmandate osapoolte küpsiste nimekirja ajakohasena, siis me ei saa tagada, et eespool toodud kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri on igal ajal ajakohane.

Seetõttu peate te kontrollima nende võrkude/pakkujate veebilehti, et saada lisateavet selle kohta, kuidas nad küpsiseid haldavad, millist teavet nende küpsised koguvad ja kuidas neid kustutada saab.

Sellel veebilehel võidakse kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, et anda teile teavet meie kodude ja naabruskondade kohta. Te võite nende teenuste kasutamise aktiveerida või deaktiveerida, klõpsates meie veebilehtede alloleval valikul „Küpsiste seaded“.

3.1 YouTube

Me lisame oma veebilehtedele videoid, pakutakse YouTube'i vahendusel. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Kohaldamise aluseks on teie nõustumine kolmandate osapoolte teenustega. Manustatud videotega veebilehtede külastamine toob kaasa isikuandmete edastamise Google'ile. Eelkõige edastatakse andmeid selle kohta, milliseid veebilehti te olete külastanud, millist seadet te kasutate, teie veebilehitseja sätted ja teie IP aadress. Kui te olete samaaegselt sisse loginud oma Google' kontoga, siis ühendatakse see teave teie kontoga. Te saate seda vältida, kui logite oma Google'i kontolt välja, enne kui te külastate veebilehti, mis sisaldavad manustatud videoid. Teie isikuandmed kustutatakse, kui neid töötlemiseks vaja ei ole. Google edastab isikuandmed Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele. Meie veebileht edastab andmeid ainult juhul, kui te nõustute kolmandate osapoolte teenustega. Sellisel juhul nõustute te ka oma isikuandmete edastamisega Ameerika Ühendriikidesse.

Täiendav andmekaitset puudutav teave on kättesaadav Google’i andmekaitse teabe lehtedel.

3.2 Google Maps

Me lisame oma veebilehtedele kaarte, mida pakub Google Maps. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Kohaldamise aluseks on teie nõustumine kolmandate osapoolte teenustega. Kui klõpsate meie veebilehel oleval kaardil, siis edastatakse andmed teie veebilehe kasutamise ja IP aadressi kohta Google'i serverisse Ameerika Ühendriikides. Kui olete loginud Google'i kontosse, siis ühendatakse teie andmed teie kontoga. Teie isikuandmed kustutatakse, kui neid töötlemiseks vaja ei ole. Meie veebileht edastab andmeid ainult juhul, kui te nõustute kolmandate osapoolte teenustega. Sellisel juhul nõustute te ka oma isikuandmete edastamisega Ameerika Ühendriikidesse.

Täiendav andmekaitset puudutav teave on kättesaadav Google’i andmekaitse teabe lehtedel.

3.3 3D visualiseerimisvahendid

Mõne kodu puhul pakume me virtuaaltuure kolmandast osapoolest teenusepakkujate vahendusel. Need teenusepakkujad võivad kasutada jälgimistehnoloogiaid, et jälgida kasutaja käitumist ja optimeerida oma teenuseid. Meie veebileht edastab andmeid ainult juhul, kui te nõustute kolmandate osapoolte teenustega. Sellisel juhul nõustute te ka oma isikuandmete edastamisega Ameerika Ühendriikidesse.

Allpool on toodud teenused, mida sellel veebilehel kasutatakse ja millist tüüpi jälgimisfunktsionaalsust need kasutavad, et kasutaja käitumist jälgida:

- Kuula LLC
Kuula kasutab Google Analyticsit (andmekaitse alane teave on kättesaadav siin: https://kuula.co/legal/privacy). 

-  Matterport, Inc
Matterport kasutab serveripoolset jälgimist (Segment.com) - mis kasutab lokaalset salvestamist (andmekaitse alane teave on kättesaadav siin: https://matterport.com/cookie-policy). 

- Beatus Plus OÜ (Yellow Studio)
Kasutaja käitumist jälgivaid küpsiseid ei kasutata.

Sotsiaalmeedia nõusoleku tekst ja tingimused

Tingimused #YesBonava

Vastates meie palvele teemaviitega #YesBonava, nõustute te järgmiste tingimustega:

Bonava õigus kasutada teie pilte ja/või videoid

Te annate Bonava Eesti OÜ, Toompuiestee 35, Tallinn ja temaga seotud ettevõtetele (edaspidi ühiselt nimetatud kui „Bonava“) ülemaailmse lihtlitsentsi piltide ja/või videote (edaspidi „sisu“) kasutamiseks seoses sellega, millele te olete vastanud kasutades hashtag viidet #YesBonava, turunduse ja reklaami eesmärgil. Te nõustute, et Bonava võib kasutada sisu järgmisel viisil:

 • avaldada sisu Bonava sotsiaalmeedia kanalites, nt Instagramis ja Facebookis;
 • avaldada sisu Bonava veebilehtedel;
 • avaldada sisu Bonava muudes digitaalsetes turundus- ja teabematerjalides;
 • avaldada sisu meie uudiskirjades;
 • redigeerida, reprodutseerida, muuta, levitada või kombineerida sisu muude materjalidega.

Bonava töötleb ülalkirjeldatud viisil teie (foto/video ja kasutajanimega) seotud isikuandmeid (vastutava töötlejana), kui me teie sisu kasutame. Töötlemise eesmärk on luua kliente kaasavaid turundusmaterjale ja jagada kasutaja poolt loodud Bonavaga seotud sisu. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie ja Bonava vahelise lepingu täitmine. Lisateavet selle kohta, kuidas Bonava teie isikuandmeid ja teie õigusi kaitseb, lugege palun Bonava isikuandmete puutumatuse avaldusest: https://www.bonava.ee/meist/kasutustingimused-ja-privaatsuspoliitika

Te annate Bonavale õiguse kasutada sisu vastavalt tingimustes kirjeldatule 24 kuu jooksul alates sisu avaldamisest. Pärast seda lõpetab Bonava teie sisu igasuguse uue kasutamise või avaldamise. Kui soovite, et Bonava lõpetaks teie sisu kasutamise konkreetse väljaandega seoses, siis palun võtke meiega ühendust aadressil: klienditeenindus@bonava.ee.

Te kinnitate, et:

 • teil on õigused oma sisule;
 • te nõustute, et Bonava kasutab sisu vastavalt tingimustes kirjeldatule,
 • teil on teie sisus esitatud isiku luba anda käesolevates tingimustes sätestatud õigusi. Selguse huvides tähendab see muuhulgas, et te vastutate mistahes selliste kolmandate osapoolte õiguste (sh moraalsete õiguste) väljaselgitamise eest, (i), kes on sisu loomisel osalenud, nt fotograafid, disainerid, jne; või (ii) kelle muusikat, sõnu või muud intellektuaalomandit sisus on kasutatud;
 • teie sisu kasutamine Bonava poolt ei riku mingeid kolmandate osapoolte õigusi ega seadusi ja te nõustute vabastama Bonava mistahes vastutusest seoses kõikide kulude, kohustuste, nõuete, meetmete, menetluste, kulutuste ja kahjudega, mis on tekkinud või tekivad teie sisuga seotud kolmanda osapoole intellektuaalomandi nõude tagajärjel;
 • te nõustute, et Bonava ei ole kohustatud tasuma teile teie sisu mistahes kasutamise ega selles sisalduva intellektuaalomandi õiguste eest seoses tingimustes kirjeldatud kasutamisega; ja
 • hashtag [#YesBonava] sisestamisega te kinnitate, et olete lugenud käesolevaid tingimusi ja nõustute nendega.

Tingimustele kohaldatakse Eesti seadusi ning neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega.