Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Isikuandmete puutumatuse avaldus

Bonava veebilehe isikuandmete puutumatuse avaldus ja küpsiste teave

1. Sissejuhatus ja kontaktandmed

1.1 Selles isikuandmete puutumatuse avalduses selgitab Bonava, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, kui (i) registreerute uudiskirjade saajaks, (ii) väljendate huvi meie projekti vastu ja registreerute selle kohta info saamiseks, (iii) sõlmite meiega lepingu, (iv) külastate meie veebilehte ja (v) loote MyBonava konto.

1.2 Meie jaoks on oluline, et te oleksite kindel, et käsitleme teie isikuandmeid hoolikalt. Seetõttu oleme rakendanud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. Soovitame teil võtta aeg, et hoolikalt lugeda seda isikuandmete puutumatuse avaldust.

1.3 Bonava AB (publ) on andmete vastutav töötleja ja vastutab seeläbi teie isikuandmete töötlemise eest meie poolt või meie nimel. Kui teil on töötlemisega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust: Bonava Eesti OÜ, Toompuiestee 35, Tallinn, telefon +3726274855, e-post klienditeenindus@bonava.ee.

2. Milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme? 


2.1 Isikuandmeteks on kogu teave, mida võib siduda teie kui üksikisikuga. Me töötleme teie kohta erinevaid isikuandmeid sõltuvalt sellest, milline suhe teil on meiega, nagu allpool kirjeldatud. Kui te avaldate meile kellegi teise isikuandmeid, näiteks teie pereliikmete kohta, olete vastutav selle eest, et nendeni jõuab selle dokumendi teave.

2.2 Kui registreerute meie uudiskirjade saajaks, töötleme teie e-posti aadressi.

2.3 Kui väljendate huvi meie pakkumise vastu, töötleme teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. On ka vaba tekstiväli, kuhu saate sõnumi jätta; sellist sõnumit töödeldakse samuti. Lisaks võime töödelda täiendavat isiklikku teavet, mille olete meile vabatahtlikult andnud, näiteks millist tüüpi kodu te otsite, kui palju olete nõus maksma, eelistatav sissekolimiskuupäev ja teie praegune postiindeks.

2.4 Kui olete meilt korteri ostnud või olete korteri ostmise protsessis, töötleme (lisaks ülaltoodud teabele) teie isikukoodi, teavet teie valitud elukoha kohta ja taotleme ka krediidiaruannet. Kui teil on vaja spetsiaalseid kohandusi, näiteks puude tõttu, töödeldakse ka seda teavet.

2.5 Kui külastate meie veebilehte, töötleme andmeid teie tegevuse kohta meie veebilehel, näiteks teie sirvimisajalugu ja otsingupäringud, teie seadme ID-d või muid unikaalseid tunnuseid, seadme ja tarkvara omadusi (nt teie lehevaatamiste statistika, suunamiste URL-id, IP-aadress (mis võib meile öelda teie üldise asukoha) ja teavet meie reklaami kättesaadavuse ja edastamise kohta. Samuti saame teavet küpsiste kaudu, mida selgitame meie küpsiste teabes.

2.6 Kui lood MyBonava konto, töötleme teie nime ja e-posti aadressi. Lisaks töötleme teie telefoni numbrit, teie huvisid meie pakkumiste kohta ning teie poolt süsteemi sisestatud garantiijuhtumeid, kui olete otsustanud neid esitada. Kui otsustate luua konto läbi kolmanda osapoole platvormi nagu Facebook või Google, same teie nime ja e-posti aadressi nendelt platvormidelt.


2.7 Lisaks ülaltoodule võime töödelda teie avaldatud andmeid seoses meie müügiesindajate või klienditeenindusega suhtlemisega, sellised andmed võivad sisaldada teavet teie eelistuste, perekondliku seisu, klienditeenindusküsitluste vastuste või võimalike kaebuste kohta. Samuti võime avalikest registritest leida teie kohta täiendavat teavet, näiteks aadressiteavet.

3. Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?


3.1 Kasutame eespool loetletud teavet alltoodud eesmärkidel:

• teile uudiskirjade ja muude turundusmaterjalide saatmine e-posti ja tekstisõnumite kaudu (saate alati loobuda sellisest turundusest igas e-postis/sõnumis oleva lingi kaudu);
• teie jaoks asjakohase teabe saatmine ja kuvamine (vastavalt teie poolt meile edastatud andmetele) projekti kohta, mille vastu olete näidanud huvi ja muude projektide kohta e-posti, tekstisõnumi ja telefoni kaudu;
• teie jaoks asjakohase teabe saatmine ja kuvamine vastavalt küpsistega kogutud teabele tingimusel, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega e-posti, tekstisõnumi ja telefoni kaudu (siit leiate küpsiste ja nende kustutamise kohta lisateavet);
• küpsistega kogutud teabe kasutamine jälgimaks, kuidas suhtlete meie veebilehega, et anda teile asjakohast teavet. Jälgimine muutub võimalikuks alles pärast seda, kui olete meile oma e-posti aadressi või muu otseselt tuvastatava teabe andnud (palun vaadake lisateavet selle kohta ja kuidas vältida jälgimist meie küpsiste teabes);
• teile kliendipäevade, sündmuste jms kutsete saatmine seoses projektidega, mille kohta olete meile öelnud, et olete neist huvitatud, või projektidega, mis on sarnased neile, mille vastu olete huvi väljendanud;
• ostulepingute ettevalmistamine, haldamine ja sõlmimine, sh teie krediidivõimelisuse hindamine krediidiaruande alusel;
• meie kliendisuhete haldamine, nt seoses konkreetse projektiga või meie klienditeeninduse kaudu teiega suhtlemine, jne;
• turundusmaterjalide ja teabe saatmine meie teenuste ja toodete kohta vastavalt teie poolt väljendatud huvile meie objektide vastu, teie sisekujunduslikele eelistustele ja sooritatud tehingutele;
• turu-ja kliendianalüüside, turu-uuringute läbiviimine ja statistika koostamine;
• Minu Bonava teenuse osutamine, mille kaudu võite salvestada huvipakkuvaid piirkondi ja objekte ning hallata teavitusi ja garantiijuhtumeid;
• meie seaduslike kohustuste täitmine, meie äriühingu kaitsmine mis tahes juriidiliste nõuete korral; ja
• reaalajas tagasiside andmine meie rakenduste toimimise kohta tagamaks, et teil ei esine nendega probleeme ning vältimaks pettusi ja säilitamaks meie veebiteenuste turvalisus.

4. Millal teie isikuandmed kustutatakse?


4.1 Me hoiame teie andmeid niikaua, kui see on eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks vajalik, seejärel kustutatakse andmed vastavalt meie kustutamise korrale. See tähendab, et teatud andmeid hoitakse pikema aja jooksul kui muid andmed.

4.2 Kui näiteks sõlmite meiega lepingu, hoitakse lepingut ja kirjavahetust klienditeenindusega (nt nõuet või muud sarnast) garantiiaja jooksul, et saaksime täita oma kohustusi, mis on lepingus sätestatud. Vajadusel võib andmete säilitamist ka pikendada, et kaitsta meie äriühingut nõude korral.

4.3 Küpsised aeguvad kindlaksmääratud ajavahemikus, nagu täpsustatakse meie küpsiste teabes, mis on siin saadaval.

5. Millise õigusliku alusega töötleme teie isikuandmeid?


5.1 Enamik meie töötlemistoimingutest viiakse läbi selleks, et pakkuda teie poolt soovitud teenust (nagu näiteks MyBonava konto teenus) või täita ostulepingut.

5.2 Teatud töötlemine põhineb siiski nõusolekul, nt kui me saadame turundusmaterjale ja teavet meie teenuste ja toodete kohta ja/või teeme turu- ja kliendianalüüse, turu-uuringuid ja statistikat.

5.3 Muud töötlemistoimingud põhinevad nn huvide tasakaalustamisel, mis tähendab, et meil on õigustatud huvi andmete töötlemiseks (nt et optimeerida meie müügi- ja turundustegevust, vältida pettusi, viia läbi turu-uuringuid, parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja teha statistilist analüüsi) ja me teeme seda viisil, mis ei häiri teie privaatsust.

6. Kellele me avaldame teie isikuandmeid?

 
6.1 Seoses käesolevas isikuandmete puutumatuse avalduses kirjeldatud andmetöötlustoimingutega avaldatakse teie andmeid teistele Bonavasse kuuluvatele äriühingutele (nt turunduseesmärkidel või meie teenuste ja kampaaniate arendamiseks) ja välistele äriühingutele, kes pakuvad meile teenuseid (nt IT-teenused, klienditeeninduse funktsioonid, maaklerid, müügiesindajad, turundusfirmad). Samuti avaldame teie andmeid ametiasutustele, kui see tuleneb juriidilisest nõudest või haldusotsustest.

6.2 Äriühingutel, kellele me andmeid avaldame, on lubatud teie andmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja tagame teie isikuandmete turvalisuse kõrge taseme lepingutega. Kui peame teie andmeid edastama välistele äriühingutele väljaspool ELi/EMPd, siis tagame, et on võetud asjakohased turvameetmed, nagu näiteks EL komisjoni lepingu tüüptingimuste lisamine andmete edastamise kohta (mis on saadaval EL komisjoni veebilehel) meie lepingutesse osapooltega, kellel on juurdepääs isikuandmetele.

7. Teie õigused seoses töötlemisega meie poolt.


7.1 Vastavalt kohaldatavale andmekaitse seadusandlusele on teil teie isikuandmete töötlemisel meie poolt järgmised õigused:
• juurdepääsuõigus, st õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, ja õigus saada töödeldavate isikuandmete koopia
• parandamisõigus, st õigus parandada ebaõigeid andmeid
• kustutamisõigus, st õigus kustutada teie isikuandmeid
• õigus töötlemist piirata, st õigus taotleda meie töötlemistoimingute piiramist, näiteks kui vaidlustate meie poolt töödeldavate isikuandmete täpsuse
• andmete ülekandmise õigus, st õigus nõuda teie isikuandmete edastamist meie poolt teisele äriühingule
• õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemist meie poolt
• õigus tühistada oma nõusolek, kuid tühistamine ei mõjuta teie nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et meie töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatava andmekaitse seadusandlusega

7.2 Mõned ülaltoodud õigused kehtivad ainult teatud olukordades. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Küpsiste teave

1. Küpsiste kasutamine

1.1 Küpsise määratlus ja rakendusala
Küpsis on väike tekstifail, mida see veebileht salvestab teie seadmesse interneti-ühenduse kaudu. Näiteks kasutatakse küpsist, et eristada kasutajaid üksteisest ja parandada seeläbi veebilehe külastaja kasutajakogemust. Mõned meie kasutatavad küpsised kustutatakse pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Mõned jäävad teie seadmesse ja lasevad meil teie brauserit ära tunda (alalised küpsised). Kuidas me kasutame oma küpsiseid sellel veebilehel, on kirjeldatud allolevas tabelis. Selles infos viitavad küpsised ka teistele tehnikatele, mille tulemuseks on andmete salvestamine või laadimine teie seadmest. Soovime teid teavitada kasutatavatest tehnoloogiatüüpidest ja nende eesmärgist.
Olulised küpsised: Need küpsised on meie veebilehe või teenuste pakkumiseks hädavajalikud. Näiteks kasutatakse neid küpsiseid kasutajate autentimiseks ja tuvastamiseks, kui nad pääsevad meie veebilehtede eraalade juurde. Seda tüüpi küpsiste kustutamine või blokeerimine toob kaasa teenuse rikke.

Soorituse ja funktsionaalsuse küpsised: Need küpsised ei ole hädavajalikud, kuid aitavad meil teie veebikogemust Bonavaga isikupärastada ja parandada. Näiteks kasutame neid küpsiseid teie eelistuste mõistmiseks ja kohandatud sisu ja funktsionaalsuste pakkumiseks (meie veebilehel ja kommunikatsioonis), mida peame teie jaoks asjakohaseks. Me kasutame neid küpsiseid ja tehnoloogiaid, et meeles pidada ka teie eelistusi ja vabastada teid vajadusest sisestada uuesti varem esitatud teavet (näiteks registreerimisel). Seda tüüpi küpsiste kustutamine või blokeerimine toob kaasa meie teenuste piiratud funktsionaalsuse.
Reklaamiküpsised: Need küpsised on sellele veebilehele paigutatud kolmandate osapoolte poolt. Küpsised salvestavad teavet teie külastuse kohta sellel veebilehel ja teistel välistel, mitte Bonava veebilehtedel, nagu teie poolt külastatud lehed või teie vastused reklaamidele ja e-kirjadele. Meie ja kolmandad osapooled, kes küpsiseid seadistavad, kasutavad seda teavet, et pakkuda teile asjakohasemat reklaami. Seda tüüpi reklaamiteavet nimetatakse huvipõhiseks reklaamiks. Meil ei ole juurdepääsu ja me ei saa kontrollida, kuidas kolmandad osapooled seadistavad neid küpsiseid või isikuandmeid ja teavet, mida nad võivad koguda. Seetõttu peate kontrollima selliste kolmandate osapoolte veebilehti, et saada lisateavet nende küpsiste haldamise kohta. Oleme lisanud viited kolmandate osapoolte reklaamiseadetele allpool olevasse tabelisse.

1.2 Teie nõusolekust küpsiste kasutamiseks
Jätkates selle veebilehe sirvimist nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.
Saate tühistada oma nõusoleku, valides küpsiste blokeerimise ja/või kustutamise. Lisateavet küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta leiate 2. jaotises. Meie veebilehel kasutatud küpsised ja nende rakendusala on kirjeldatud allolevas tabelis.

1.3 Küpsised, mida kasutatakse sellel veebilehel

Vaata, milliseid küpsiseid sellel veebilehel kasutatakse

_ga

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit - veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. Google Analytics kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid, et brausereid tuvastada ja koguda informatsiooni brauseri käitumise kohta meie veebilehtedel. Tulenev informatsioon ei saa teid kui üksikisikut tuvastada ja seda kasutatakse veebilehtede funktsioonide ja meie veebilehtede kasutajakogemuse paremaks muutmiseks. Google Analytics kasutab ka Google Analytics Advertising Features’it, et koguda käitumuslikke andmeid, eesmärgiga teha huvipõhist reklaami Google Adwords platvormil. Google Analytics Advertising Features seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

_gid

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 24 tundi

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit - veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. Google Analytics kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid, et brausereid tuvastada ja koguda informatsiooni brauseri käitumise kohta meie veebilehtedel. Tulenev informatsioon ei saa teid kui üksikisikut tuvastada ja seda kasutatakse veebilehtede funktsioonide ja meie veebilehtede kasutajakogemuse paremaks muutmiseks. Google Analytics kasutab ka Google Analytics Advertising Features’it, et koguda käitumuslikke andmeid, eesmärgiga teha huvipõhist reklaami Google Adwords platvormil. Google Analytics Advertising Features seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

_gat

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 10 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit - veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. Google Analytics kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid, et brausereid tuvastada ja koguda informatsiooni brauseri käitumise kohta meie veebilehtedel. Tulenev informatsioon ei saa teid kui üksikisikut tuvastada ja seda kasutatakse veebilehtede funktsioonide ja meie veebilehtede kasutajakogemuse paremaks muutmiseks. Google Analytics kasutab ka Google Analytics Advertising Features’it, et koguda käitumuslikke andmeid, eesmärgiga teha huvipõhist reklaami Google Adwords platvormil. Google Analytics Advertising Features seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

ELOQUA

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

ai_session

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 30 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Meie veebirakendused töötavad Microsoft Azure poolt pakutaval tehnoloogial. Azure Applications kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust brauserite tuvastamiseks ning reaalaajas meie rakenduste toimimisest tagasiside saamiseks, et kindlustada nende tõrgeteta kasutus. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et ennetada pettuseid ja tagada meie teenuste turvalisus.

ai_user

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Meie veebirakendused töötavad Microsoft Azure poolt pakutaval tehnoloogial. Azure Applications kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust brauserite tuvastamiseks ning reaalaajas meie rakenduste toimimisest tagasiside saamiseks, et kindlustada nende tõrgeteta kasutus. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et ennetada pettuseid ja tagada meie teenuste turvalisus.

ai_session

Küpsise liik: Kohalik andmetalletus

Aegumise tähtaeg: Piiranguta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Meie veebirakendused töötavad Microsoft Azure poolt pakutaval tehnoloogial. Azure Applications kasutab mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust brauserite tuvastamiseks ning reaalaajas meie rakenduste toimimisest tagasiside saamiseks, et kindlustada nende tõrgeteta kasutus. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et ennetada pettuseid ja tagada meie teenuste turvalisus.

bo_session

Küpsise liik: Sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: 30 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

bo_user

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta 

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

wasd_metadata

Küpsise liik: Kohalik andmetalletus

Aegumise tähtaeg: Piiranguta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

crmContactId

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: 30 minutit

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

myhome-token-softlogin

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 10 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

CookieStatus

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et jätta meelde, millist versiooni meie isikuandmete puutumatuse avaldusest ja privaatsuspoliitikast oleme teile kuvanud.

bonavatestbucket

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et juhuslikult määrata teile meie lehe funktsioone või versioone, testimaks nende toimimist.

.AspNetCore.Antiforgery.xxxxxx

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

.AspNetCore.Session

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

ARRAffinity

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

.AspNetCore.Culture

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

fbp

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: .facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

CONSENT

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 20 aastat

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Esimese osapoole küpsis, mis on Google’i poolt paigutatud, et hallata kasutajate nõusolekut.

1P_JAR

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

NID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

NID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

DV

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

IDE

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 6 kuud

Domeeninimi: .doubleclick.net

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

bonava-cityKey

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: .bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

extweb_idserverauth

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 kuud

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

release-version

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

__CG

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

ELQSTATUS

Küpsise liik: alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: eloqua.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Oracle Eloqua

Eloqua on üks tehnoloogiatest, mille kaudu jõuab meie turunduskommunikatsioon teieni. Kui te avaldate soovi saada meilt turunduskommunikatsiooni, ühendame me teie edastatud teabe küpsisega seonduva veebilehitsemise infoga. Seejärel kasutame seda teavet, et isiklikustada meie sisu ja kommunikatsiooni ning tagada selle efektiivsust. Näiteks ei saada me teile meeldetuletavat infot, kui näeme, et te olete juba seda lugenud, ja vastupidi. Samuti saadame teile huvipõhist infot ja kohaldatud sisu, kui peame seda teie jaoks asjakohaseks. Sellist tüüpi küpsiste kustutamisega kaasneb meie teenuste piiratud funktsionaalsus. Turunduskommunikatsiooni eelistused ja info saamisest loobumisi saab seadistada läbi linkide, mis on igale saadetud infole lisatud.

Epi:StateMarker

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

OpenIdConnect.nonce

Küpsise liik: seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: .bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame Bonavas mitmeid esimese osapoole küpsiseid ja kohalikku andmetalletust, tuvastamaks meie veebi lehitsevaid kasutajaid, et mõista nende eelistusi ja pakkuda kohandatud sisu ning funktsioone, mida me peame asjakohaseks. Näiteks kasutame selliseid küpsiseid ja andmetalletust, et jätta meelde teie eelistusi ja mitte tekitada teil vajadust uuesti sisestada informatsiooni, mida olete juba varasemalt andnud (näiteks registreerimise käigus). Selliste küpsiste kustutamine toob kaasa meie teenuste piiratud toimimise.

idsrv.session

Küpsise liik: sessiooniküpsis

Aegumise tähtaeg: sessioon

Domeeninimi: Kontod

Kolmandatele osapooltele antav info: Ainult Bonava

Kasutame seda esimese osapoole küpsist, et käsitleda sisselogimise funktsiooni.

_fbc

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

c_user

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

datr

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

dpr

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 nädal

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

pl

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

sb

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

spin

Küpsise liik: Seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: seanss

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

wd

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 päev

Domeeninimi: facebook.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Facebook

Kasutame meie veebilehel Facebooki seadeid, näiteks Facebooki jagamisfunktsiooni, et saaksid jagada sisu Facebook.com lehel. Seda kasutades paigutab Facebook kolmanda osapoole küpsise/id, mis tuvastavad jagamiste arvu ja seda, kas oled Facebooki sisseloginud või mitte. Lisaks võib Facebook kasutada nende seadetega kogutud andmeid teistel eesmärkidel. Tutvu Facebooki küpsistepoliitikaga, et hallata ja saada rohkem teada nende poliitika ja andmete kasutuse kohta.

_gcl_au

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: bonava.ee

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

DSID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 nädalat

Domeeninimi: doubleclick.net

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

AID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 1 aasta

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

APISID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

HSID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

SAPISID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

SID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

SIDCC

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

SSID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: google.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Google

Kasutame Google Advertising teenuseid, et reklaamida meie tooteid Google’is. Google Advertising kasutab mitmeid kolmanda osapoole küpsiseid, et pakkuda funktsioone, nagu huvipõhised reklaamid välistel, mitte Bonava lehtedel. Täpsemat infot selle kohta, kuidas Google kasutab reklaamküpsiseid vaata Google Advertising Privacy FAQ lehelt. Nende küpsiste seadete haldamiseks ja nendest funktsioonidest loobumiseks mine Google’i Ads Settings alajaotusesse.

__cfduid

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 10 kuud

Domeeninimi: .bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

prisjakt-userAction

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

prisjakt-userState

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

prisjakt-viewedCategoryID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

prisjakt-viewedProductID

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 3 kuud

Domeeninimi: resources.host.bannerflow.com

Kolmandatele osapooltele antav info: Bannerflow

Kasutame Bannerflow’d, et anda välistel, mitte Bonava veebilehtedel asuvatele huvipõhistele reklaamidele sisuteavet. Bannerflow kasutab kolmanda osapoole küpsiseid meie lehti läbivate brauserite huvide kogumiseks, selleks et näidata välistel, mitte Bonava lehtedel nendele brauseritele asjakohast reklaami.

rmk0

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

rmk1

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

rmk4

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

rmk12

Küpsise liik: Alaline küpsis

Aegumise tähtaeg: 2 aastat

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

JSESSIONID

Küpsise liik: Seansiküpsis

Aegumise tähtaeg: Seanss

Domeeninimi: careers.bonava.com

Kolmandatele osapooltele antav info: ainult Bonava

Kasutame neid esimese osapoole küpsiseid, et käsitleda kasutaja eelistusi karjäärilehtedel. Kasutame neid näiteks eelistuste meeldejätmiseks ja selleks, et vältida varem sisestatud teabe uuesti sisestamist (näiteks töökoha taotlemisel).

1.4 Isikuandmete töötlemine

Mõned meie küpsised koguvad isikuandmeid, nt Eloqua, nagu on mainitud ülaltoodud tabelis. Kui nõustute küpsiste kasutamisega ja kasutate meie teenuseid/veebilehte, ilma et oleksite tuvastatud Bonava kliendina (kuna olete registreerunud uudiskirja saajaks või väljendanud huvi meie projektide vastu), ei saa Eloqua kogutud andmeid seostada teie kui üksikisikuga. Sellisel juhul kasutatakse küpsiste kogutud andmeid ainult statistilistel eesmärkidel ja meie veebilehe täiustamiseks ning meil pole võimalik teid tuvastada nende andmete kaudu.
Kuid kui olete nõustunud küpsiste kasutamisega meie veebilehel ja registreerute meie uudiskirjade saajaks või väljendate huvi meie projektide vastu, saame me küpsistega kogutud teabe seostada teie kui üksikisikuga (st jälgida teie suhtlemist meie veebilehega). See võimaldab meil anda teile teavet asjakohaste projektide kohta ja kohandada oma turundusmaterjale. Sellist turundust võib teieni jõuda meie veebilehel või kolmandate osapoolte veebilehtedel. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja teie õigusi puudutava teabe kohta viitame meie isikuandmete puutumatuse avaldusele, mis on saadaval siin.
Kui te ei soovi, et me teie interaktsioone jälgime, peate meie küpsised blokeerima, nagu on kirjeldatud allpool 2. jaotises.

2. Küpsiste blokeerimine ja kustutamine


Võite keelata küpsiste kasutamise veebibrauseri seadetes, nii et see automaatselt keeldub küpsiste salvestamisest või teavitab teid iga kord, kui veebileht taotleb küpsise salvestamist. Võite ka kustutada varem salvestatud küpsised veebibrauseri seadetes. Konkreetne toiming selle tegemiseks varieerub erinevates brauserites ning lisateavet võib leida vastava brauseri juhendist või enamiku brauseritega kaasas olevast abifunktsioonist. Lisateavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate järgmiselt veebilehelt: www.aboutcookies.org.
Pidage meeles, et küpsiste blokeerimisega ei pruugi te saada täielikku juurdepääsu kõigile meie veebi lehtedele ja funktsioonidele. See võib mõjutada ka teie kasutajakogemust.

3. Kolmandate osapoolte paigutatud küpsised


Veebileht võib sisaldada mitmesuguste sotsiaalsete võrgustike, näiteks Facebooki ja Google'i sisestatud sisu ja jagamise tööriistu. Need võrgustikud/tarnijad võivad meie veebilehel küpsiseid kasutada ja paigutada. Meil ei ole juurdepääsu ja me ei saa kontrollida neid küpsiseid või isikuandmeid ja teavet, mida nad võivad koguda. Kuigi püüame hoida nimekirja kolmandate osapoolte küpsistega ajakohasena, ei saa me sellegipoolest tagada, et ülaltoodud kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri on igal hetkel ajakohastatud.
Seetõttu peate kontrollima võrkude/tarnijate veebilehte, et saada lisateavet küpsiste haldamise kohta, millist teavet nende küpsised koguvad ja kuidas neid saab kustutada.

Värbamine


1. Sissejuhatus ja kontaktandmed
1.1 Selles isikuandmete puutumatuse avalduses selgitab Bonava, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, kui kandideerite Bonava pakutavale töökohale. Meie jaoks on oluline, et te oleksite kindel, et käsitleme teie isikuandmeid hoolikalt. Seetõttu oleme rakendanud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja kasutamise eest. Soovitame teil võtta aeg, et hoolikalt lugeda seda isikuandmete puutumatuse avaldust.
1.2 Bonava Eesti OÜ on andmete vastutav töötleja ja vastutab seeläbi teie isikuandmete töötlemise eest meie poolt või meie nimel. Kui teil on andmete töötlemisega seotud küsimusi, võtke meiega ühendust: Bonava Eesti OÜ, Toompuiestee 35, Tallinn, tel: +3726274855, e-post: work@bonava.ee.

2. Milliseid isikuandmeid me teie koha töötleme?
2.1 Isikuandmeteks on kogu teave, mida võib siduda teie kui üksikisikuga. Töötleme andmeid, mida esitate, kui saadate meile oma kandideerimisavalduse, need andmed hõlmavad:
• teie nimi ja kontaktandmed
• teie CV ja kandideerimisavaldus, sh lisatud dokumendid
• info, mida saime seoses tööintervjuude, proovitööde või teie poolt antud soovitajatega
• krediidiraport ja karistusregister

3. Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?
3.1 Kasutame eespool loetletud teavet alltoodud eesmärkidel:
• teie avalduse ülevaatamine, nii konkreetse ametikoha puhul, millele olete kandideerinud kui ka seoses teiste ametikohtadega, mida peame teile sobilikuks, võttes aluseks teie poolt esitatud infot
• teiega ühendust võtmine regulaarseks kontaktinfo uuendamiseks, et saaksime teid teavitada tööpakkumistest, mis võiksid teile huvi pakkuda
• otsuste vastuvõtmine meie värbamisprotsessi raames
• meie seaduslike kohustuste täitmine, meie äriühingu kaitsmine mis tahes juriidiliste nõuete korral

4. Millal teie isikuandmed kustutatakse?
4.1 Kui te saate kandideerimise tulemusel Bonava töötajaks, siis kõik isikuandmed (väljaarvatud andmed, mis on töösuhteks vajalikud) kustutatakse. Kui teile ei pakuta konkreetset ametikohta, millele kandideerisite, siis säilitame värbamisprotsessi lõpust 6 kuu jooksul teie avalduses olevaid andmeid teiste Bonava ametikohtadele värbamiseks. Lisaks säilitame teie isikuandmeid täiendavalt 18 kuud, juhuks kui peaksime neid vajama juriidiliste nõuete korral.
4.2 Kui te ei kandideeri konkreetsele ametikohale, siis säilitatakse teie esitatud andmeid kaks aastat andmete esitamise hetkest.

5. Millise õigusliku alusega töötleme teie isikuandmeid?
Töötleme andmeid tasakaalustatud huvide alusel. See tähendab, et meil on värbamisega seoses õigustatud huvi töödelda teie andmeid (nii ametikoha puhul, kuhu kandideerisite kui ka teiste ametikohtade puhul) ning teeme seda viisil, mis ei rikuks teie privaatsust.
5.2 Kui peaksime töötlema andmeid viisil, mis vajab teie nõusolekut, näiteks paludes teilt karistusregistri väljavõtet, siis küsime konkreetse andmetöötlustegevusega seoses teilt selleks nõusoleku.

6. Kellele me avaldame teie isikuandmed? 
6.1 Teie isikuandmeid võidakse värbamise eesmärgil jagada Bonava grupi siseselt ja ka väliselt (nt Bonavale teenuseid osutavad osapooled nagu värbajad, jne). Samuti anname teie andmed ametivõimudele kui see tuleneb juriidilisest nõudest või haldusotsusest.
6.2 Kui edastame teie andmeid välistele ettevõtetele väljapool EL/Euroopa Majanduspiirkonda, siis kindlustame, et kasutusele on võetud vajalikud turvameetmed, näiteks lisades isikuandmetele ligipääsu saavate osapooltega sõlmitavatesse lepingutesse Euroopa Komisjoni isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimused (mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehel).

7. Teie õigused seoses töötlemisega meie poolt
7.1 Vastavalt kohaldatavale andmekaitse seadusandlusele on teil teie isikuandmete töötlemisel meie poolt järgmised õigused:
• juurdepääsuõigus, st õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, ja õigus saada töödeldavate isikuandmete koopia
• parandamisõigus, st õigus parandada ebaõigeid andmeid
• kustutamisõigus, st õigus kustutada teie isikuandmeid
• õigus töötlemist piirata, st õigus taotleda meie töötlemistoimingute piiramist, näiteks kui vaidlustate meie poolt töödeldavate isikuandmete täpsuse
• andmete ülekandmise õigus, st õigus nõuda teie isikuandmete edastamist meie poolt teisele äriühingule
• õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemist meie poolt
• õigus tühistada oma nõusolek, kuid tühistamine ei mõjuta teie nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist
• õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et meie töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatava andmekaitse seadusandlusega
7.2 Mõned ülaltoodud õigused kehtivad ainult teatud olukordades. Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.